Jaarvergadering gaat soepel door agenda

Jaarvergadering gaat soepel door agenda

De Algemene Ledenvergadering van zaterdag 16 april jl. verliep al even zonnig als het weer buiten. De in totaal 22 agendapunten werden in een strak tempo afgehandeld en de vergadering toonde zich vriendelijk. Zoals gebruikelijk werden na de opening van de vergadering met een ogenblik stilte de leden herdacht die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. De toespraak van Jérôme Hennekens, President Kiwanis International European Federation, kwam helaas te vervallen wegens zijn aanwezigheid bij de crematie van ex gouverneur Thomas Maas.

Décharge
De notulen van de vorige AV werden ongewijzigd gearresteerd. Ook de verslagen van de Immediate Past Gouverneur, de Districtssecretaris en de penningmeester worden ongewijzigd goedgekeurd. Hetzelfde gold voor het financieel jaarverslag zodat aan het Dagelijks Bestuur décharge kon worden verleend.
Iets langer werd stilgestaan bij de voorgestelde wijzigingen van de Staturen en het Huishoudelijk Reglement van het District. Aangenomen werd het voorstel om de zittingsduur van de Luitenant-Gouverneur van één naar maximaal drie jaar op te rekken.
Het voorstel om van alle bestuursfunctionarissen een ‘verklaring omtrent gedrag’ (VOG) te eisen, was via een brief van Gouverneur Luit Ezinga aan alle leden al door het Bestuur ingetrokken. Nader onderzoek wees nl. uit dat een VOG alleen voor gouverneurs en leden van het internationale bestuur gevraagd wordt.

Verruiming
Het voorstel om de periode te verruimen waarin het congres moet worden gehouden, werd aangenomen. Nu zegt het Reglement nog dat het congres moet worden gehouden in de periode van 15 maart tot 1 juni. Dit is geworden ‘van 15 maart tot 15 september, maar niet in de maanden juli of augustus’. Reden voor deze verruiming is dat het jaarcongres nu kan samenvallen met de Bestuursoverdracht in september en dat scheelt weer in de kosten. De tekst van enkele andere artikelen werd aangepast aan deze nieuwe termijn.
Om de groei van nieuwe clubs te bespoedigen, werd de grootte van een kern die zich aanmeldt, verhoogd van 5 naar 8 leden. De kern dient er verder naar te streven binnen 6 maanden na registratie tenminste 11 leden te hebben, na 24 maanden tenminste 15 en binnen 30 maanden ‘in organisatie‘ te gaan. Binnen een jaar daarna moet het charter worden aangevraagd.

Golden clubs
Naar aanleiding van initiatieven van enkele clubs, lag er een voorstel om de vorming van satellietclubs te regelen. Het bestuur realiseerde zich echter dat er meer onderzoek nodig is om de precieze status van satelliet- en/of golden clubs te bepalen en daarom werd het voorstel aangehouden. De tekst van het betreffende artikel (hoofdstuk V artikel 1) luidt nu: “pt 1: Clubs kunnen één of meer satellieten hebben.” Punt 2 van het voorstel vervalt en de overige punten ‘schuiven één nummer omhoog’.
Volgend jaar hoopt het Bestuur met een aangepast voorstel te komen. In het artikel over de soorten leden werden de buitengewone leden en de leden van verdienste geschrapt zodat er alleen nog maar ‘gewone’ en ereleden bestaan.

Lustrumproject
Gert van Lieshout gaf vervolgens op zijn bekende, bevlogen wijze de vergadering nog eens duidelijk aan hoe het lustrumproject – de inrichting van kamers in kinderhospice De Glind – tot stand was gekomen en wat de stand van zaken is.
Directeur Wilma Stoelinga van De Glind vertelde hoe zij er negen jaar geleden met andere hulpverleners toe was gekomen om een kinderhospice te starten, op dat moment uniek in Nederland. Inmiddels heeft het hospice zijn waarde meer dan bewezen en zit men met een bezettingsgraad van meer dan 100%. Uitbreiding, te realiseren door nieuwbouw, is dringend nodig en komt er ook, dankzij de vele sponsors. De toegezegde gift van Kiwanis (€ 250.000) heeft er mede toe geleid dat andere sponsoren ook over de streep zijn getrokken aldus een dankbare Mw. Stoelinga.
Uit de stand van zaken van Gert van Lieshout blijkt dat we keurig op schema liggen en dat het toegezegde bedrag dus wel op tafel zal komen.

Gouverneur Elect
De vergadering werd voortgezet met de verkiezing van de nieuwe Gouverneur Elect. Bij het ontbreken van tegenkandidaten werd Rik Goeman van KC Deventer bij acclamatie benoemd tot Gouverneur Elect. Zijn thema zal zijn: “Leven is het meervoud van lef.”
Het thema van de huidige Gouverneur Elect Martin Poesen is ‘Kennis en kunde.’ Martin stelde het team voor waarmee hij die kennis en kunde van de Kiwanians hoopt te gaan verhogen. Het volgende jaarcongres vindt in Maastricht plaats op 8,9 en 10 september 2012 en reeds nu deed Martin Poesen een dringende oproep aan alle clubs om in dat weekend GEEN eigen clubactiviteit te organiseren.

Contributie met €1 verhoogd
Ook de begroting voor het komend jaar kwam, na een enkele vraag om toelichting, soepel door de vergadering. Belangrijkste punten: de contributie wordt van € 51 naar € 52 verhoogd en er wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd in de kosten van het Bestuur.

Met een speciaal woord van dank aan de voorzitter van de Congres cie Aart de Zeeuw sloot Luit Ezinga de vergadering om 16.05 uur.

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.