KNF in uw testament - Periodieke giften

KNF in uw testament - Periodieke giften

Kiwanis in uw testament

U kunt Kiwanis als goed doel opnemen in uw testament. Hoe werkt het?

Waarom is een testament nodig?

Zonder testament bepaalt de wet naar wie uw geld gaat na uw overlijden. Heeft u geen echtgenoot of kinderen, dan erven uw ouders, broers en zussen. Als zij er niet (meer) zijn, komen ooms, tantes, neven en nichten aan de beurt. Als u helemaal geen familie heeft, vervalt uw nalatenschap aan de staat.

Zelf bepalen

U kunt voor een groot deel zelf bepalen waar uw erfenis naartoe gaat. De legitieme portie van een kind is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft. De legitieme portie is de helft van het erfdeel van het kind. Daar is dus wettelijk voor gezorgd. Het overige deel van uw erfenis kunt u zelf verdelen. In Nederland moet u dat vastleggen in een testament.

Waarom een goed doel, bijvoorbeeld Kiwanis?

Waarom zou u een goed doel opnemen in uw testament? In de praktijk is het zo dat veel goede doelen een belangrijk deel van hun werk kunnen financieren door de inkomsten uit nalatenschappen. Grotere giften en nalatenschappen zijn belangrijk om hun werk te kunnen organiseren en realiseren.

Erfbelasting

Een andere reden om na te laten aan een goed doel: het is fiscaal voordelig. Erfgenamen zijn over de nalatenschap erfbelasting verschuldigd. Sinds 1 januari 2006 hoeven veel goede doelenorganisaties geen erfbelasting meer te betalen. Een voorwaarde is dan wel dat een goed doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is en dat is Stichting Kiwanis Nederland Fonds (KNF) van Kiwanis International District Nederland!

Giften aan Kiwanis

Onder bepaalde voorwaarden zijn schenkingen aan goede doelen zoals Kiwanis aftrekbaar van de belasting. Hoe zit dat precies?

De eerste voorwaarde

Het goede doel waaraan u schenkt moet als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt zijn en dat is de Stichting Kiwanis Nederland Fonds (KNF) van Kiwanis International District Nederland.

De volgende voorwaarde, periodiek of eenmalig schenken

U moet schriftelijk aantonen dat u periodiek of eenmalig schenkt.

Periodieke giften

Wanneer u periodiek schenkingen doet aan een goed doel, wil de Belastingdienst daar een schriftelijke overeenkomst van zien. Tot 2014 was het zelfs zo dat er een notariële akte nodig was, maar dat is niet meer het geval. Het bijzondere van periodieke giften die u op basis van een schriftelijke overeenkomst doet, is dat deze bedragen geheel aftrekbaar zijn. Er is geen drempel en ook geen maximumbedrag.

Wel stelt de Belastingdienst een aantal extra eisen aan de periodieke gift: er moet gedurende vijf jaar sprake zijn van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dit betekent dat u elk jaar hetzelfde bedrag aan het goede doel van uw keuze moet overmaken. Hoe u dit doet, is niet van belang: het mag zowel maandelijks als jaarlijks, als het maar gedurende vijf opeenvolgende jaren gebeurt.

Moet u de periode van vijf jaar onderbreken, bijvoorbeeld omdat uw inkomen daalt als gevolg van ziekte of ontslag? Dan is de gift alleen nog als periodieke gift aftrekbaar als in de overeenkomst tussen u en het goede doel staat vermeld dat u geen gift meer hoeft te doen als uw inkomen daalt. Staat zo’n clausule er niet in, dan zijn uw giften alleen nog als eenmalige gift aftrekbaar. Lees hier meer over periodieke giften.

Eenmalige giften

Voor eenmalige giften aan goede doelen heeft de Belastingdienst andere regels vastgesteld. Er is een drempelbedrag voor gewone giften: 1% van uw drempelinkomen (totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder persoonsgebonden aftrek), met een minimum van € 60. Ook is er een maximum: van uw eenmalige giften aan een goed doel mag u maximaal 10% van uw drempelinkomen aftrekken.

Doelstelling Stichting Kiwanis Nederland Fonds

De stichting stelt zich ten doel:

  1. Het verwerven van gelden en goederen en het aanwenden daarvan voor het verschaffen van ondersteuning of hulp in geld of anderszins op plaatsen, aan personen en instellingen waar dit nodig is, zowel in Nederland als daarbuiten;
  2. Het beheren van gelden die door gecharterde clubs of individuele leden van Kiwanis International District Nederland worden bijeengebracht voor specifieke projecten van Kiwanis International District Nederland, de Kiwanis International European Federation of Kiwanis International.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  1. alle vormen van geldwerving;
  2. baten uit de beheersfunctie als bedoeld in artikel 2 lid 1b van de statuten;
  3. alle wettelijke en passende middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Heeft u vragen of u wilt het Fonds opnemen in uw testament en /of periodiek een gift geven kunt u contact opnemen met

de penningmeester van de stichting: Jan de Jong, jpdejonge@planet.nl

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.